Selectline logo

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
• Naam onderneming: de besloten vennootschap Lumiforte EMEA B.V.
• Handelend onder de naam: Selectline
• Vestigingsadres: Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau, Nederland
• E-mailadres: welcome@lumiforte.com
• Telefoonnummer: +31 13 507 5399
• Kamer van Koophandel nummer: 18029088
• Btw-nummer: 8000.24.631.B.01

Artikel 1. Definities

 1. Lumiforte: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lumiforte EMEA B.V., h.o.d.n. Selectline (KvK 18029088).
 2. De Klant: de (beoogde) contractspartij van Lumiforte.
 3. Overeenkomst: de tussen Lumiforte en De Klant gesloten overeenkomst.
 4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 5. Zaken: alle door Lumiforte via de webwinkel aangeboden producten.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Lumiforte een orderbevestiging stuurt aan De Klant van een order die De Klant in het online bestelsysteem van Lumiforte heeft geplaatst.
 2. Wijzigingen van/aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Lumiforte behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Als bepalingen in een offerte of bevestiging van de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in de Voorwaarden, zijn eerstgenoemde bepalingen leidend.
 4. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Lumiforte kan De Klant geen rechten ontlenen.

Artikel 3. Verplichtingen van Lumiforte

 1. Lumiforte levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Lumiforte redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 2. De Zaken die Lumiforte aanbiedt kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door Lumiforte aan De Klant ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
 3. Lumiforte biedt De Klant geen garanties inzake de kwaliteit of (bijzondere) eigenschappen van de Zaken tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Op dergelijke garanties kan De Klant alleen een beroep doen indien zij zelf aan al haar (betalings)verplichtingen jegens Lumiforte heeft voldaan.
 4. Voor Lumiforte geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor Lumiforte geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Lumiforte. Een overeengekomen voor Lumiforte geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Lumiforte zijn gekomen.

Artikel 4. Verplichtingen van De Klant

 1. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van Lumiforte en op eigen initiatief alle informatie met Lumiforte te delen die nodig is om de Overeenkomst uit te voeren.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen per stuk en exclusief btw, transport en emballage.
 3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van De Klant verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst en/of de specificaties van de te leveren Zaken zijn integraal voor rekening van De Klant.
 4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Lumiforte bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van De Klant.
 5. Alle betalingen door De Klant aan Lumiforte dienen te worden gedaan op een door Lumiforte aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder verrekening, in euro’s en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
 6. Indien aangegeven door Lumiforte is De Klant gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen (inbetalinggeving).
 7. Bij gebreke van tijdige betaling treedt De Klant van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:
  a. De Klant wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande factuur/facturen;
  b. De Klant wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,-;
  c. Indien Lumiforte De Klant ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt De Klant eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die Lumiforte daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.
 8. Door De Klant gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien De Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

Artikel 5. Kwaliteit en klachten

 1. De Klant dient direct bij levering (in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan Lumiforte onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Bij gebreke daarvan wordt geacht dat de Zaken aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan De Klant geen beroep meer doen, indien zij niet binnen zeven (7) dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Lumiforte heeft geklaagd.
 3. Als De Klant de Zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft De Klant de Zaken goedgekeurd. In dat geval is de aansprakelijkheid van Lumiforte vervallen.

Artikel 6. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de (af)levering van Zaken af bedrijf van een (Nederlandse) vestiging van Lumiforte.
 2. Het risico voor de Zaken gaat over op De Klant op het moment van levering.
 3. Lumiforte mag de Zaken in deelpartijen leveren (deelleveringen).
 4. De Klant is verplicht tot afname van de Zaken.
 5. Ingeval van (af)levering af bedrijf Lumiforte, gaat de afnameplicht in op het moment dat Lumiforte bericht dat de Zaken gereed staan voor afname, waarna De Klant de Zaken uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen dient op te halen.
 6. Ingeval van (af)levering middels bezorging aan het adres van De Klant, dienen de Zaken te worden afgenomen op het moment dat de Zaken door Lumiforte op dat adres worden aangeboden. Indien niet expliciet schriftelijk een bezorgadres is overeengekomen mag Lumiforte de Zaken afleveren op het adres van De Klant dat bij Lumiforte bekend is of zoals dat blijkt uit het handelsregister.
 7. Indien De Klant de Zaken niet of niet tijdig afneemt, is De Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Lumiforte is in dat geval gerechtigd de Zaken voor rekening en risico van De Klant op te slaan of deze aan een derde te verkopen tegen iedere prijs die Lumiforte onder de gegeven omstandigheden redelijk acht. De Klant blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, onverminderd het elders in de Voorwaarden bepaalde, verschuldigd. Indien Lumiforte de Zaken alsnog aan een derde verkoopt, kan Lumiforte besluiten het door De Klant verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door Lumiforte geleverde Zaken blijven eigendom van Lumiforte totdat De Klant aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) of uit andere hoofde jegens Lumiforte heeft voldaan. Zolang De Klant niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht De Klant zich jegens Lumiforte om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide koopprijs terstond opeisbaar.
 2. Indien De Klant tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Lumiforte, heeft Lumiforte het recht de Zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal De Klant aan Lumiforte op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan De Klant eigenaar dan wel beheerder is, zodat Lumiforte haar eigendom(men) kan revindiceren.
 3. Door De Klant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Lumiforte waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 8. Overmacht

 1. Indien Lumiforte door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens De Klant kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand. Onder een overmachtstoestand wordt onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Lumiforte geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens De Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lumiforte kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van Lumiforte en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 2. In geval van een overmachtstoestand:
  a. is De Klant niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en;
  b. wordt de nakoming van de verplichtingen van Lumiforte opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand en;
  c. heeft De Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Lumiforte als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Indien enige overmachtstoestand 2 (twee) maanden heeft geduurd, heeft Lumiforte het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9. Industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Lumiforte de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verkochte Zaken, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Lumiforte ongeacht of aan De Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Lumiforte aan De Klant wordt verstrekt, blijft eigendom van Lumiforte en mag door De Klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
 4. De Klant zal de informatie van Lumiforte niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van De Klant

 1. De Klant is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie zoals voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten in de door haar verstrekte informatie zoals voornoemd of gebreken in Zaken, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door haar ter beschikking zijn gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven.
 3. De Klant vrijwaart Lumiforte voor aanspraken van derden ter zake schade zoals voornoemd.
 4. De gevolgen van de naleving (door Lumiforte of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van De Klant, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan De Klant, Lumiforte of een derde te wijten is. Lumiforte is jegens De Klant niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de naleving zoals voornoemd en De Klant is verplicht om op eerste verzoek van Lumiforte medewerking te verlenen aan de naleving zoals voornoemd en alle schade en kosten te vergoeden die Lumiforte door naleving zoals voornoemd lijdt.
 5. De Klant is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van Lumiforte

 1. De cumulatieve aansprakelijkheid (of cumulatieve aansprakelijkheden), gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook, kan (kunnen) er niet toe leiden dat Lumiforte een geldbedrag aan De Klant zal dienen te betalen dat hoger is dan het daadwerkelijk door De Klant aan Lumiforte betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin Lumiforte aansprakelijk wordt gesteld exclusief verzendkosten, doch is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Lumiforte is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert. De totale aansprakelijkheid van Lumiforte is daartoe beperkt.
 2. Lumiforte is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van De Klant of een derde in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst, een door Lumiforte geleverde zaak of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lumiforte of haar leidinggevend personeel.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lumiforte of haar leidinggevend personeel, zal De Klant Lumiforte vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Zaken en zal De Klant alle schade van Lumiforte, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Lumiforte lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. De Klant kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Lumiforte heeft voldaan.
 6. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van De Klant op Lumiforte verjaart uiterlijk één jaar na aflevering van de aan De Klant verkochte Zaken of uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12. Opschorting, verrekening en ontbinding

 1. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar verplichtingen.
 2. In de navolgende gevallen is De Klant van rechtswege in verzuim en heeft Lumiforte het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
  a. indien De Klant haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel De Klant krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  b. indien De Klant (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
  c. indien ten laste van De Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  d. indien Lumiforte goede grond heeft te vrezen dat De Klant tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 3. In geval van ontbinding door Lumiforte op grond van voorgaand lid wordt De Klant aan Lumiforte van rechtswege een boete verschuldigd van 25% van de koopprijs (inclusief verzendkosten), onverminderd het recht van Lumiforte om schadevergoeding te vorderen. Artikel 6:92 BW is niet van toepassing.
 4. Lumiforte is te allen tijde gerechtigd van De Klant zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door De Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. De Klant zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien De Klant geen of onvoldoende zekerheid stelt en/of geen vooruitbetaling verricht, is Lumiforte gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. De Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Lumiforte.

Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Lumiforte en De Klant zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de op dat moment geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG (UAVG), na te komen.
 2. In geval van verwerking door Lumiforte van door De Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens, staat De Klant ervoor in dat de verwerking niet onrechtmatig is en geen inbeuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. De Klant vrijwaart Lumiforte tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door De Klant van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG en UAVG.
 3. Enige aanwezige privacyverklaring op de website van Lumiforte maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden en kan geraadpleegd worden via https://www.lumiforte.com/nl/privacyverklaring In het geval – om wat voor reden dan ook – geen privacyverklaring aanwezig is op de website van Lumiforte, dan zal desgevraagd geïnformeerd worden zodra een privacyverklaring geplaatst wordt.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst. In aanvulling hierop/afwijking hiervan heeft Lumiforte het recht om het geschil voor te leggen aan een rechter die volgens nationale, internationale of supranationale (zoals Europese) wet- en regelgeving bevoegd is.

Copyright © 2024 Lumiforte. All rights reserved.
Website: YZCommunicatie
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram